De medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met diverse aangelegenheden betreffende onze school, vaak wel de meer formele zaken. Als zodanig kan de MR gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. Het bestuur en/of de directie dient soms advies te vragen aan de MR -adviesrecht- en in een aantal gevallen is de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat -instemmingsrecht-.

Onze MR bestaat momenteel uit 4 ouders en 3 personeelsleden.

De directie van de school heeft een adviserende rol binnen de MR en is ook bij de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de notulen zijn te lezen in de schoolapp. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld. Overeenkomstig de statuten worden er verkiezingen gehouden als er plaatsen beschikbaar komen.

Nadia Lopes (voorzitter)

Oudergeleding

mr@daltondeklipper.nl

James van der Linde

Oudergeleding

mr@daltondeklipper.nl

Nazende Davarci

Oudergeleding

mr@daltondeklipper.nl

Atilla Akal

Oudergeleding

mr@daltondeklipper.nl

Licette Quak

Personeelsgeleding

mr@daltondeklipper.nl

Simone Aerns

Personeelsgeleding

mr@daltondeklipper.nl

Sanne Poregies

Personeelsgeleding

mr@daltondeklipper.nl

De ouderraad

De Ouderraad op de Klipper bestaat uit een aantal ouders van de locatie Oudelandselaan en de locatie Gouden Uil. De ouderraad ondersteunt de school bij de verschillende activiteiten die plaatsvinden op de school. Je zou de ouderraad dus ook kunnen zien als een activiteiten commissie.

De school maakt aan het begin van het schooljaar een planning. Aan de hand van deze planning worden binnen de ouderraad de taken verdeeld over de verschillende activiteiten.

De taken die de ouderraad uitvoert zijn verschillend. Wij zullen proberen om een kort overzichtje te geven van waar de ouderraad zich mee bezighoudt.

 • Elk seizoen zorgt de ouderraad dat de school er gezellig uit ziet.
 • Bij de informatie avonden en bijzondere gelegenheden zorgt de ouderraad voor de koffie en thee met iets lekkers daarbij. 
 • Ze zorgen ervoor dat de Sinterklaasviering goed verloopt en dat er sinterklaascadeautjes zijn.
 • De ouderraad draagt financieel bij aan het schoolreisje en de kampweek.
 • Tijdens de kerst kunnen de kinderen een mooi kerststukje maken, de ouderraad zorgt voor oase en kaarsen voor de kinderen.
 • Op de avond van het kerstdiner zorgt de ouderraad voor een gezellige afsluiting. Er is voor alle ouders wat drinken en wat lekkers.
 • De ouderraad organiseert één keer per jaar een feest voor de kinderen in een leuk thema.
 • Tijdens de projectweek zorgt de ouderraad dat de door ouders zelf gemaakte lekkernijen en drankjes worden verkocht, ten gunste van een door de school gekozen goed doel.
 • Ook mogen alle klassen in deze periode een uitstapje maken op kosten van de Ouderraad.
 • De hulpouders van de sportdag worden door de ouderraad verwend met koffie, thee  en iets lekkers. Ook aan de kinderen wordt gedacht in de vorm van een ijsje of zakje chips.
 • De ouderraad zorgt voor voldoende hulpouders tijdens onze eigen activiteiten.
 • De penningmeester van de ouderraad incasseert en beheert de jaarlijkse ouderbijdragen. Hierover legt zij verantwoording af aan de MR en de ouders middels het jaarverslag

De ouderraad kan alleen draaien als er voldoende ouders in de ouderraad zitten. Wij streven per locatie naar 7 a 8 ouderraadleden. Mocht je interesse hebben in de ouderraad dan kan je altijd contact met ons opnemen. We kunnen dan kijken wat je wensen zijn en wat de mogelijkheden binnen de ouderraad zijn. U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar or@daltondeklipper.nl 

De ouderraad coördineert de taken, maar kan de uitvoering ervan niet alleen. Hulp van ouders bij alle activiteiten is hierbij onmisbaar. Dus wanneer je niet aan wilt sluiten bij de ouderraad kan je je ook aanmelden als hulpouder. Dit kan ook via het mailadres or@daltondeklipper.nl 

De ouderraad staat er voor om samen met de school, alle kinderen een extra leuke tijd te bezorgen!!

Ouderparticipatie

Op De Klipper realiseren we jaarlijks onderwijs met daarbinnen een veelheid aan activiteiten. Deze zijn zonder de inbreng van de ouders haast niet meer te verwezenlijken. Op velerlei gebied zijn ouders dan ook betrokken bij de organisatie van onze school. Op verschillende manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven.

Wij vinden het steeds weer fijn als ouders ons willen helpen bij vieringen, de schoolfeestdag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. 
Alle hulp is welkom!