Ontwikkeling volgsysteem

Het volgen van onze leerlingen is belangrijk om inzicht te krijgen of de kinderen zich voldoende ontwikkelen en om te controleren of ons onderwijs effectief is. De primaire zorg voor de kinderen vindt plaats in de groep. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen beschikt de leerkracht over diverse hulpmiddelen: 

  • Observatiesystemen (Zien! en Bosos).
  • Methode gebonden toetsen.
  • Methode onafhankelijke toetsen (Cito, Zien! en Bosos).
  • Volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien!).

In de groepen 1 en 2 wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op De Klipper. Het is belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. Door gebruik te maken van Bosos kan de leerkracht de juiste acties ondernemen die voor de leerlingen van essentieel belang zijn. Met andere woorden, door gebruik te maken van Bosos kan de leerkracht door gericht observeren en signaleren tot een beredeneerd aanbod komen. Het gericht observeren gebeurt op speelse wijze, tijdens lessen en bij het maken van werkjes als verwerking van de lesstof.

 In de groepen 3 tot en met 8 volgen wij de leerlingen door tijdens de lessen observaties uit te voeren en door hen oefenstof te geven. Doordat leerlingen hun werk zelf nakijken hebben zij als eerste zicht op hun eigen ontwikkeling. De leerkracht begeleidt de leerlingen hierbij en bespreekt met de kinderen de voortgang van hun werk. Aan het einde van een thema of blok volgt een methode gebonden toets. Met deze toetsen kijken wij of de lesstof die is aangeboden ook beheerst wordt door de kinderen. Lesstof die niet beheerst wordt, wordt middels remediëring extra aangeboden. De resultaten van de methode gebonden toetsen geven de leerkracht ook inzicht in de instructiebehoeftes van de leerlingen. De instructies kunnen indien nodig hierop worden aangepast.

Vanaf groep 3 tot en met het begin van groep 8 nemen wij CITO toetsen af. Deze toetsen vormen een duidelijk beeld van stof die beheerst moet worden. Daarbij wordt ook stof aangeboden die pas in de toekomst aan bod komt. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in kinderen die voor de methode “uitlopen”. Zij kunnen eventueel extra, uitdagende materialen krijgen. Voor de eindtoets in groep 8 maken wij gebruik van IEP. De IEP toets is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap. De IEP toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen op een wijze die de kinderen vertrouwen geeft in hun eigen kunnen.

Sociaal-emotioneel leren verwerft leerlingen vaardigheden om zichzelf, hun vriendschappen en hun leren effectief en moreel verantwoord vorm te kunnen geven. Op De Klipper maken we voor sociaal-emotioneel leren gebruik van Kwink. Kwink is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en biedt een praktisch, leuk en actueel programma voor sociaal-emotioneel leren. Kwink is gericht op preventie en de kracht van een veilige groep. Naast een programma voor sociaal-leren maken we op De Klipper gebruik van Zien! Dit is een volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Door Zien! kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart brengen en concrete doelen stellen.

De gegevens uit onze leerlingvolgsystemen worden voornamelijk gebruikt om ons eigen handelen te analyseren en om aanpassingen in ons onderwijsaanbod te doen.