Ons onderwijsaanbod

Ons onderwijs geven wij vorm volgens de Daltonkernwaarden. Hierbij maken wij gebruik van methodes voor de verschillende kernvakken.
Op deze pagina kunt u lezen over de leerlijnen en methodes die wij gebruiken op onze school.

Taalontwikkeling

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Taal is overal om ons heen en maakt een belangrijk deel uit van ons leven.  Goed taalonderwijs aan kinderen vinden wij op De Klipper dan ook van groot belang. Ons taalonderwijs bestaat uit vier onderdelen:

 • Mondelinge taalvaardigheid: mondelinge vaardigheden zijn nodig om in de samenleving te functioneren. Het doel van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid is dat kinderen effectief en sociaal met elkaar communiceren. Ze leren hoe ze zich moeten opstellen in een gesprek, hoe ze hun mening duidelijk maken en zich goed uitdrukken. Daarnaast leren ze presentaties houden, luisteren naar presentaties en nadenken over de vorm en de mogelijkheden van taal en communicatie.  
 • Lezen is een basisvaardigheid in onze maatschappij. Op school, thuis, onderweg, op het werk, lezen doen we overal. Er komt veel bij kijken: technisch lezen (letters kunnen omzetten naar klanken), woordenschat en tekstbegrip. Daarnaast is lezen natuurlijk ook gewoon leuk. Genieten van het lezen van boeken is een belangrijk doel van het leesonderwijs op school.
 • Schrijven: brieven, dagboeken, blogs, digitale berichten, verslagen, werkstukken: wie schrijft die blijft. Bij schrijven horen de vaardigheden technisch schrijven, woordenschat, spelling, strategisch schrijven en schrijven om informatie te ordenen. Daarnaast is schrijven ook een vorm van expressie waaraan kinderen veel plezier beleven.
 • Begrippen en Taalverzorging: kennis over taal is een overkoepelende voorwaarde voor taalonderwijs. Basisbegrippen over taal die leerlingen moeten kennen zijn bijvoorbeeld woord, letter, komma, bladzijde, mening, lettergreep en klemtoon. Daarnaast is er bij schrijven en spreken kennis over regels nodig om taal correct toe te passen. Bij schrijven zijn dat de spelling- en interpunctieregels en bij spreken is er aandacht voor correct formuleren. 

Op De Klipper gebruiken wij de volgende methodes voor ons taalonderwijs:

 • In groep 1/2 werken kinderen werken vanuit thematisch werken aan het taalonderwijs. Hierbij gebruiken wij Kleuterplein als ondersteuning.
 • Lijn 3: een methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. Kinderen leren lezen en taal aan de hand van aansprekende thema’s.
 • Karakter: een methode voortgezet technisch lezen in de groepen 4 t/m 6. De nadruk van de methode ligt op het vlot leren lezen en de leesmotivatie verhogen door literatuureducatie en leesbevordering
 • Staal Taal: functioneel taalonderwijs voor de groepen 4 t/m 8. Kinderen werken met realistische bronnen en werken naar een betekenisvol eindproduct toe.
 • Staal Spelling: spelling voor de groepen 4 t/m 8 gebaseerd op de aanpak van José Schraven met veel voordoen, herhalen en dagelijkse dictees.
 • Klinkers: een schrijfmethode voor groep 3 t/m 8 die aansluit bij de methode Lijn 3.
 • Leeslink: een methode voor begrijpend lezen vanaf het tweede halfjaar in groep 4 t/m 8. De nadruk ligt op verschillende soorten actuele teksten die worden begrepen via vaste leesstrategieën.
Rekenontwikkeling

Het rekenonderwijs wordt gekenmerkt door begripsvorming, ordenen, hoeveelheidbegrippen ontwikkelen en inzicht verkrijgen in de inhoud van getallen. Door handelend bezig te zijn komen kinderen uiteindelijk tot abstractie en leren zij oplossingsstrategieën hanteren voor verschillende rekenproblemen. We vinden het belangrijk om kinderen goed te leren rekenen en dit ook te leren toepassen in dagelijkse situaties.

In de groepen 1/2 werken wij met de methode Schatkist.
Vanaf groep 3 werken wij met de methode Wereld in Getallen, versie 4.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De Klipper is een Daltonschool. We werken volgens de Daltonprincipes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, effectiviteit en reflectie. Dit geldt niet alleen voor cognitieve gebieden maar ook voor het sociale gedeelte.

Kinderen leren door voorbeeldgedrag, de dagelijkse omgang met elkaar, de sfeer op school en de schoolafspraken wat gewenst gedrag is en hoe ze zich hier naar moeten gedragen.

Op De Klipper vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig, geaccepteerd en zelfverzekerd voelen want alleen dan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Om hieraan te werken, werken wij van groep 1 t/m 8 met de methode :”Kwink’. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink is een methode die preventief werkt. Veel gedragsproblemen zijn door het aanbieden van goed onderwijs te voorkomen. Preventie is daarbij het sleutelwoord. Kwink leert positief gedrag aan en voorkomt zo in veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf.

Engels

Engels speelt een grote rol in de maatschappij en in het onderwijs. Kinderen komen de Engelse taal steeds vaker tegen. In onze geglobaliseerde wereld kun je vrijwel niet om het Engels heen. Hoewel er naar schatting ‘slechts’ 360 miljoen native speakers zijn, spreken in totaal 1,6 miljard mensen Engels als eerste, tweede of derde taal. Door de eeuwen heen is het een ‘brugtaal’ geworden die met de internationale handel, diplomatie en cultuur is meegegroeid.

Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met de Engelse taal, zullen zij de taal sneller eigen maken. Kinderen hebben namelijk op jonge leeftijd al het vermogen om spelenderwijs talen te leren. Wat is voor leerlingen het belangrijkste als ze Engels leren? Ze willen de taal kunnen verstaan en spreken, teksten kunnen lezen en schrijven over onderwerpen die hen interesseren en contact kunnen maken in het Engels. 

De lesmethodes die wij op De Klipper gebruiken, sluit aan bij deze communicatieve doelstellingen. Ook leren de kinderen samenwerken, kritisch nadenken over maatschappelijke ontwikkelingen en ze oefenen praktische vaardigheden in het Engels. 
Wij werken in de groepen 1 tot en met 4 met de methode Ipockets. Het uitgangspunt van iPockets is de natuurlijke taalverwerving. Met behulp van liedjes, rijmpjes en filmpjes ontdekken jonge leerlingen op een interactieve manier spelenderwijs de Engelse taal.
In de groepen 5 tot en met 8 werken wij met de methode Our Discovery Island. Met deze methode leren kinderen in groep 5 tot en met 8 spelenderwijs Engels met boeiende boeken, een avontuurlijk online spel, liedjes en puzzels. De lessen Engels zijn daardoor afwisselend en motiverend voor alle leerlingen. 

Op De Klipper krijgen alle kinderen 2 keer per week Engelse les.

Wereldoriëntatie

Oriëntatie van de wereld om je heen zorgt voor respect voor elkaar doordat men bewust is van de verschillen. Dit is belangrijk in het ontwikkelen van een kritische en democratische houding. Onderdelen van deze oriëntatie zijn aardrijkskunde, natuur & techniek, geschiedenis en burgerschap. De belevingswereld van kinderen groeit met de kinderen mee en ook in ons onderwijs spelen wij hierop in.

Bij de groepen 1/2 vind wereldoriëntatie plaats door het thematisch werken. In ieder thema wordt er aandacht besteed aan wereldoriëntatie met de nadruk op de belevingswereld van het kind om zich heen.

In de groepen 3 en 4 wordt een begin gemaakt met lessen uit de methode Blink. Deze lessen zijn digitaal en gaan in op de wereld om het kind met een eerste blik op de geschiedenis van de mens. Ook hierbij wordt er voornamelijk ingegaan op de belevingswereld van de kinderen om zich heen.

Vanaf groep 5 wordt er structureel les gegeven in aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis. Hiervoor gebruiken wij de methode Blink. Deze maakt een onderscheid tussen:

Grenzeloos (aardrijkskunde)
Vanuit de directe belevingswereld, leren de kinderen de wereld verder verkennen via Nederland, Europa, naar uiteindelijk de verschillende werelddelen. Ze leren over ruimtelijke inrichting en natuurlijke processen. Ze kunnen omgaan met kaart en atlas en ontwikkelen topografische kennis ;

BinnensteBuiten (natuur & techniek)
Hierbij komen onderwerpen als natuur, mensen, planten en dieren, maar ook materialen en natuurverschijnselen aan de orde, vanuit diverse invalshoeken

Eigentijds (geschiedenis)
Door het ontwikkelen van tijdsbesef leren de kinderen relaties te leggen tussen het heden en het verleden. De kinderen leren de geschiedenis goed in beeld te krijgen, gegevens te ordenen en op te zoeken, het gebruiken van historisch materiaal enzovoorts.

De lessen zijn digitaal en kunnen na afloop ook thuis bekeken worden.

In groep 7 wordt er met de kinderen een thema gewerkt aan seksuele voorlichting. Hierbij ligt de nadruk op de puberteit en de lichamelijke veranderingen, verliefd zijn, waar komen baby´s vandaan en het stellen van grenzen omtrent seksuele omgang. Wij gebruiken als leidraad hiervoor de methode ´Liefdesplein´.

Topografie wordt gegeven via het interactieve spel Topomasters. Vanaf groep 6 wordt er gestart met Nederland, groep 7 richt zich op Europa en groep 8 op de wereld.

Voor burgerschap hebben wij geen aparte methode. Burgerschap verweven wij in ons daltononderwijs door de school te zien als een democratie. Het stellen van klassenregels, houden van klassenvergaderingen en het hebben van een leerlingenraad zijn vaste onderdelen in de ontwikkeling van het burgerschap.

Creatieve ontwikkeling

De kinderen leren verschillende teken en handvaardigheid technieken toe te passen en maken kennis met de verschillende materialen. Ze leren aandacht te besteden aan de vormgeving van hun werkstukken en leren deze kritisch te beschouwen. Naast de techniek gaat het natuurlijk ook om eigen fantasie.

Naast de lessen in de groep hebben we 2 keer per jaar een creamiddag. De kinderen kunnen dan uit diverse activiteiten kiezen en gaan daarmee in groepen met kinderen van verschillende leeftijden aan de slag. De ene crea is gericht op de technische vaardigheden en de andere crea is gericht op de samenwerking tussen de verschillende groepen.

Bij muziek gaat het om het samen zingen, ritmisch klappen, bewegen op muziek en geluid maken met instrumenten. Muziek wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De leerkracht kan daarbij gebruik maken van de methode Zangexpress. Deze online website biedt een grote bron aan zangoefeningen en eigentijdse liedjes. De liedjes zijn door de kinderen ook thuis te beluisteren door in te loggen op de website van ZangExpress. Voor u als ouder is het ook leuk om te kijken met welke liedjes de kinderen bezig zijn. De inlogcodes wordt door de leraar verstrekt.

Bewegingsonderwijs

Binnen het bewegingsonderwijs ligt de nadruk op de motorische vaardigheden en het plezier in bewegen. Tevens maken de kinderen kennis met allerlei spelvormen en hebben we aandacht voor het sportief met elkaar omgaan.

Voor de groepen 1/2 hebben we twee speellokalen op de beide locaties van de school: één voor spellessen en één voor klimmen en klauteren. De kleuters gymen met hun eigen leerkracht en iedere drie weken krijgen de kinderen een les van onze vakleerkracht.

De andere groepen krijgen twee keer per week les van de vakleerkracht. De groepen 3 t/m 8 van de locatie Oudelandselaan gymen in de Oostmeerhal en de leerlingen van de locatie Gouden Uillaan krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal Westpolder direct naast het schoolgebouw.

Voor beide locaties verzorgt juf Eline de gymlessen. Elke week krijgen de kinderen verschillende soorten sporten en spelletjes aangeboden. Juf Eline past ook tijdens de gymlessen de Daltonkernwaarden toe.

Wilt u weten op welke tijd uw kind gymt? Kijk dan bij schooltijden en vakanties.

Verkeer

Het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer als voetganger en/of fietser, is voor kinderen belangrijk. Daarbij zijn regels, opmerkzaamheid, gewoontevorming en inzicht heel belangrijk. Wij gebruiken voor het geven van verkeeronderwijs de methode Klaar?Over!

In groep 7 wordt bij de kinderen het landelijke theorie en praktijk examen afgenomen.