Het onderwijsaanbod op De Klipper

Welke vakken kunt u verwachten op onze school? Wij kiezen onderwijsmethodes die het beste passen bij ons onderwijs en de Daltonkernwaarden.

 ‘Op De Klipper hebben wij leuke, kleurrijke methodes. Onze lessen zijn afwisselend omdat kinderen werken met werkboeken, oefeningen op de computer en creatieve thema’s. Zo blijven kinderen gemotiveerd om te leren!’
– lerares Mariska

De Nederlandse taal

Taal is overal om ons heen en maakt een belangrijk deel uit van ons leven. Goed taalonderwijs aan kinderen vinden wij op De Klipper dan ook van groot belang. Ons taalonderwijs bestaat uit vier onderdelen.

  • Mondelinge taalvaardigheid: hoe stel je je op in een gesprek? Hoe geef je duidelijk je mening? Hoe kun je je goed uitdrukken? Leerlingen leren presentaties houden, luisteren naar presentaties en nadenken over de vorm en de mogelijkheden van taal en communicatie.

 

  • Lezen: technisch lezen (letters omzetten naar klanken), woordenschat en tekstbegrip. Lezen is natuurlijk gewoon leuk. Genieten van het lezen is een belangrijk doel van het leesonderwijs op school.

 

  • Schrijven: technisch schrijven, woordenschat, spelling, strategisch schrijven en schrijven om informatie te ordenen. We schrijven brieven, dagboeken, blogs, digitale berichten, verslagen en werkstukken. Schrijven is een vorm van expressie waaraan kinderen veel plezier beleven.

 

  • Begrippen en taalverzorging: basisbegrippen over taal zoals, letter, komma, bladzijde, mening, lettergreep en klemtoon. Onder taalverzorging vallen spelling- en interpunctieregels en bij spreken is er aandacht voor correct formuleren.

 

Bij de kleuters gebruiken we de methode Kleuteruniversiteit. Vanuit prentenboeken kiezen we met de kleuters thema’s waarin verschillende vakken terugkomen. Hierbij kunt u denken aan taal, schrijven, rekenen, Engels, creatief, 21e– eeuwse vaardigheden. Met de methode Kleuteruniversiteit werken we namelijk vakoverstijgend. Ook krijgen kinderen zo min mogelijk ‘lessen’, maar zijn de leerdoelen verwerkt in de inrichting van het lokaal. Wij hebben inspirerende speelhoeken, omdat kinderen leren door te spelen.

Onze taalmethodes:

Groep 1/2

Kleuteruniversiteit (vakoverstijgend)

Krullenbol voorbereiden schrijven

Groep 3

Lijn 3 aanvankelijk lezen

Groep 3 t/m 8

Klinkers schrijfmethode

Groep 4 t/m 6

Karakter voortgezet technisch lezen

Groep 4 t/m 8

Staal Taal en Staal Spelling

Groep 4 t/m 8

Leeslink voor begrijpend lezen

Rekenen begint al bij de kleuters met de kleurrijke methode Met sprongen vooruit. In avontuurlijke rekenkisten zitten 200 rekenactiviteiten verstopt! Allemaal leuke spellen waarbij uw kind ongemerkt aan rekendoelen werkt. In groep 3 oefent een kind met optellen, aftrekken, meten, tijd/geld. Dit bouwen we steeds meer uit. In groep 8 krijgt een kind optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen, breuken, percentages, werking van de calculator, komma’s en meer. Kinderen leren oplossingsstrategieën voor verschillende rekenproblemen.

Rekenen is leuk!
Het rekenen passen we ook toe in de dagelijkse dingen. We meten soms tafels, stoelen en gebouwen of spelen kinderen winkeltje met . Of we bewegen tijdens het rekenen; sprongen maken van vijf of tien? Gewoon in het echt op het schoolplein of in de gangen!

 

Onze rekenmethodes:

Groep 1/2

Met sprongen vooruit, Kleuteruniversiteit

Groep 3 t/m 8

Wereld in Getallen, versie 5
Met sprongen vooruit

Via de Daltonprincipes; verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, effectiviteit en reflectie, leren kinderen al veel op sociaal gebied. Bijvoorbeeld door voorbeeldgedrag, de dagelijkse omgang met elkaar, de sfeer op school en onze schoolafspraken. Op De Klipper willen wij dat kinderen zich veilig, geaccepteerd en zelfverzekerd voelen want alleen dan ontwikkelt een kind zich optimaal.

Kwink voorkomt verstorend gedrag en pesten
In groep 1 t/m 8 werken wij met de methode Kwink, een online methode voor sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink voorkomt (gedrags)problemen omdat kinderen positief gedrag aanleren, over de aanpak is wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Van middelbare scholen horen wij dat onze leerlingen opvallend vriendelijk, sociaal en positief zijn.

Onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Groep 1 t/m 8

Kwink

Engels speelt een grote rol in de maatschappij en in het onderwijs, daarom komen de kinderen vanaf groep 1 in aanraking met Engels. Als kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met de Engelse taal, maken zij de taal sneller eigen. Bij de kleuters wordt er themagericht gewerkt, ook het Engels komt hierin terug.

 

Wat is voor leerlingen het belangrijkste als ze Engels leren? Ze willen de taal verstaan en spreken, teksten lezen en schrijven en contact maken in het Engels. De lesmethode die wij op De Klipper gebruiken, sluit aan bij deze communicatieve doelstellingen. De kinderen ontwikkelen een uitgebreide woordenschat, daarnaast staat communicatie centraal in de methode; luisteren, spreken, lezen en schrijven in het Engels. Onze leerlingen hebben een voorsprong in het vak Engels wanneer zij naar de brugklas gaan.    

English is fun!
Liedjes zingen, rijmpjes voorlezen, filmpjes kijken, een toneeluitvoering, spelletjes doen of boeiende boeken lezen, onze groepen 1 tot en met 8 ontdekken op deze manieren de Engelse taal. De lessen Engels zijn afwisselend en leuk voor alle leerlingen.

Onze methodes voor Engels:

Groep 1/2

Kleuteruniversiteit (vakoverstijgend)

Groep  3 t/m 8

Stepping Stones Junior

 

Op De Klipper krijgen alle kinderen 2 keer per week Engelse les.

Aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis zitten tegenwoordig verweven in het vak Wereldoriëntatie. Leren over je omgeving zorgt voor respect, kennis en een kijk op jouw plek in de wereld. De belevingswereld van kinderen groeit met de kinderen mee en in ons onderwijs spelen wij hierop in.

Wereldoriëntatie bij de groepen 1/2
Bij de groepen 1/2 werken wij met thema’s over de wereld. We verkleden ons als jagers of boeren, organiseren Hollandse weken we gaan uiteten in ons werelds restaurant.

Methode Blink vanaf groep 3
Vanaf groep 3 werken wij met de digitale methode Blink die gericht is op drie pijlers:

– Grenzeloos (aardrijkskunde)

Vanuit de directe belevingswereld, leren de kinderen de wereld verder verkennen via Nederland, Europa, naar uiteindelijk de verschillende werelddelen. Ze leren over ruimtelijke inrichting en natuurlijke processen. Ze kunnen omgaan met kaart en atlas en ontwikkelen topografische kennis.

– BinnensteBuiten (natuur & techniek)

– Eigentijds (geschiedenis)

Door het ontwikkelen van tijdsbesef leren de kinderen relaties te leggen tussen nu en vroeger. De kinderen leren de geschiedenis goed in beeld te krijgen, gegevens te ordenen en op te zoeken, het gebruiken van historisch materiaal enzovoorts.

Topografie
Vanaf groep 6 starten de kinderen met het verkennen van Nederland, groep 7 richt zich op Europa en groep 8 op de wereld. ‘Topo’ geven wij via het interactieve spel Topomasters.

Seksuele voorlichting
In groep 7 zijn de kinderen bezig met het thema seksuele voorlichting. Hierbij ligt de nadruk op de puberteit en de lichamelijke veranderingen, verliefd zijn, waar komen baby´s vandaan en het stellen van grenzen omtrent seksuele omgang. Wij gebruiken hiervoor de methode ´Liefdesplein´.

Burgerschap
Voor burgerschap hebben wij geen aparte methode. Burgerschap verweven wij in ons Daltononderwijs door de school te zien als een democratie. Zo stellen wij samen klassenregels, houden klassenvergaderingen en hebben we een leerlingenraad.

Verkeer
Veilig deelnemen aan het verkeer als voetganger en/of fietser, dat moet iedereen leren! Daarom besteden we in alle groepen aandacht aan verkeer. In groep 6 en 7 werken we met de methode ‘Let’s Go!’, onze leerlingen bereiden zich hiermee goed voor op het landelijke theorie- en praktijkexamen verkeer.

Onze methodes:

Wereldoriëntatie

Groep 1/2

Wereldse thema’s

 

Groep 3 t/m 8

Blink

Topografie

Groep 6 t/m 8

Topomasters

Seksuele voorlichting

Groep 7

Liefdesplein

Burgerschap

Groep 1 t/m 8

Geen speciale methode, verweven in ons Daltononderwijs

Verkeer

Groep 6 t/m 7

Let’s Go!

 

 

 

Handvaardigheid en tekenen
De kinderen leren in alle groepen teken- en handvaardigheid technieken en gaan verven, kleien, met  gips werken, figuurzagen, tekenen en schilderen. Ze besteden aandacht aan de vormgeving van hun werkstukken en leren deze kritisch te beschouwen. Naast de techniek gaat het natuurlijk ook om eigen fantasie.

Muziek
Samen zingen, ritmisch klappen, bewegen op muziek en geluid maken met instrumenten. Van muziek wordt iedereen blij! De eigen groepsleerkracht geeft muziekles die past bij de belevingswereld van de kinderen. Voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5) hebben wij een muziekleraar die muziekles geeft met instrumenten zoals een tamboerijn, gitaar, viool, woodblocks, fluiten, muziekmatten, djembé en meer.  

Crea
Twee keer per jaar organiseren we een creamiddag. De kinderen kiezen dan een leuke activiteit, bijvoorbeeld figuurzagen, breien, haken, borduren, naaien, boetseren, techniek (water raket maken) of mozaïek. In groepen met kinderen van verschillende leeftijden zijn de kinderen creatief bezig. De ene creamiddag is gericht op de technische vaardigheden en de andere creadag is gericht op de samenwerking tussen de verschillende groepen.

Bewegen vinden wij ontzettend belangrijk daarom zetten wij hiervoor een unieke methode in, sportfolio. Hiermee willen wij dat leerlingen plezier houden in sport, spel en bewegen. Wij geven geen prestatiecijfers voor bewegen of gym maar inzetcijfers. Via kleine beweegdoelen ontwikkelen leerlingen stap voor stap hun motoriek en worden beter in samen spelen. Onze Daltonwaarde ‘samenwerken’ ziet u dus terug in ons bewegingsonderwijs. Ook hebben we aandacht voor het sportief met elkaar omgaan.

Onze gymles
Voor de groepen 1/2 hebben we twee speellokalen op de beide locaties van de school: één voor spellessen en één voor klimmen en klauteren. Onze kleuters hebben één beweegmoment per dagdeel. Daarnaast krijgen ze één keer per week gymles van onze vakleerkracht, meester Lucas.

De andere groepen krijgen twee keer per week gym van onze vakleerkrachten. Dit kan meester Lucas of juf Eline zijn. Elke week krijgen de kinderen verschillende soorten sporten en spelletjes aangeboden. Natuurlijk passen we ook tijdens de gymlessen de Daltonkernwaarden toe.

Wilt u weten op welke tijd uw kind gymt? Kijk dan bij schooltijden en vakanties.