Dalton onderwijsconcept

Onze school is een Daltonschool. Wij werken volgens de Daltonvisie, maar wat is Dalton?

Daltononderwijs is onderwijs dat ingaat op de behoeftes, interesses en competenties van ieder kind met borging van de maatschappelijke kerndoelen en eisen. Dit betekent dat Dalton adaptief onderwijs is: er is differentiatie (verschil) op het gebied van instructie, verwerking en gestelde doelen aan kinderen. De school zien wij als een oefenplek voor kinderen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.

Wij zoeken in ons onderwijs een balans tussen de persoonlijke ontwikkeling van uw kind en de maatschappelijk gestelde eisen aan het onderwijs. Dit betekent dat ons onderwijs een brede vorming biedt zowel op cognitief als op creatief, sociaal en persoonlijk gebied. Wij willen namelijk dat uw kind een sterke persoonlijkheid en een kritische en democratische grondhouding ontwikkelt.

Fouten maken mag op een Daltonschool, omdat je daarvan juist leert!

Wij werken in het Daltononderwijs vanuit vijf kernwaarden die richting geven aan ons onderwijs. Deze vijf kernwaarden zijn:
vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit.

Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid
Op onze school laten wij kinderen binnen de gestelde kaders hun leerwerk zelf inplannen. Hierdoor zijn zij actief betrokken en worden zij verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Daarnaast worden de kinderen ook verantwoordelijk gemaakt ten opzichte hun omgeving en elkaar.

Zelfstandigheid
Wij bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen zodat zij probleemoplossend en effectief te werk leren gaan. Zelfstandigheid houdt in dat leerlingen zelf aan het werk kunnen gaan, zelf nadenken bij eventuele problemen die zij daarbij kunnen tegenkomen en zelfstandig handelen om deze probleen op te lossen.

Samenwerken
Onze school is een plek waarbij leerlingen het samenwerken kunnen oefenen. Door samenwerking leren kinderen met elkaar om te gaan en weten zij hoe ze anderen kunnen helpen. Het zorgt voor begrip en respect voor elkander.

Reflectie
Reflectie is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Door kinderen te laten nadenken over de gemaakte keuzes leren zij zichzelf kennen en kunnen zij zich gerichter ontwikkelen.

Effectiviteit
Een belangrijke kernwaarde die zich in alle andere kernwaarden uit is effectiviteit. Door leerlingen verantwoordelijk, zelfstandig, samenwerkend en reflectief te maken leren zij hun onderwijstijd zo effectief mogelijk in te zetten. Zo blijft er meer tijd over voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over het Daltononderwijs, de kernwaardes en op welke manier wij hieraan invulling geven, verwijzen wij u naar ons daltonhandboek.